فرصت های پیشنهادیگنجینه ای برای شما

آموزش توسعه مهارت های فردی به سبک تد

آموزش توسعه مهارت های فردی به سبک تد

30000 تومان

آموزش توسعه مهارت های فردی و کسب و کار به سبک تد

آموزش توسعه مهارت های فردی و کسب و کار به سبک تد

50000 تومان

آموزش توسعه مهارت های کسب و کار به سبک تد

آموزش توسعه مهارت های کسب و کار به سبک تد

30000 تومان

چگونگی جلوگیری از تهدید ها و ضربه های رقیبان تجارت در بازار (دوبله فارسی)

چگونگی جلوگیری از تهدید ها و ضربه های رقیبان تجارت در بازار (دوبله فارسی)

30000 تومان

۱۵ کلید موفقیت برای داشتن سیستم بازاریابی و تجارت موفق (دوبله فارسی)

15 کلید موفقیت برای داشتن سیستم بازاریابی و تجارت موفق (دوبله فارسی)

30000 تومان

دوره های آموزشی

نظرات شما

در یک نگاه


شرکای تجاری